لینک های دسترسی

Breaking News

اولين جلسهُ  کميتهُ مشورتي زنان  افغان و  ايالات متحده امريکا - 2004-10-16


کميتهُ زنان افغان و ايالات متحده امريکا جهت کمک به زنان افغان و تامين آينده بهتر براي آنها، شروع به يک سلسله فعاليت ها نموده است اولين جلسهُ اين کميتهُ مشورتي امور صحي، بتاريخ بيست و شش ماه جولاي در وزارت امور خارجه ايالات متحده داير گرديد اين کميته که مشتمل است از رهبران دولتي، و پيشتازان جهان طبابت، در جستجوي منابع کمکي در بخش هاي خصوصي و دولتي خواهد بود تا بتواند به نيازمندي هاي صحي براي مردم افغانستان، به خصوص زنان و اطفال کمک نمايند

)پاله دوبريانسکي( معاون وزير خارجه در امور روابط بين المللي، که ضمناً يکي از روئساي کميته زنان افغان و ايالات متحده مي باشد، ميزبان مذاکرات در مورد پلانگذاري اين کميته بود

مرام اين کميته از زمان تاسيس آن در سال ۲۰۰۲ ، ايجاد و دسترسي زنان افغان به حفظ الصحه، تعليم و تربيه، و سکتور هاي سياسي و اقتصادي مي باشد البته دسترسي به تعليم و تربيه و صحت عامه از مسايل اولي جهت پيشرفت زنان است کمک جهت جلو گيري از مرگ ومير مادران و اطفال نوزاد، ايالات متحدهٌ امريکا صدها کلينيک را در سرتاسر افغانستان اعمار نموده است که البته مليون ها طفل را حمايه مي نمايد همچنان يک پروگرام ديگر را جهت تربيت قابله هاي خانگي روي دست گرفته است اين پروگرام را ميتوان در صفحهُ انترت نيز مشاهده نمود آدرس انترنت )wwwstategov/g/wi ( است

XS
SM
MD
LG