لینک های دسترسی

محکمه عالي برما  دعوي  حزب مخالف  اتحاديه  ملي براي ديموکراسي را  رد کرده است - 2004-10-17


محکمه عالي برما دعوي حزب مخالف اتحاديه ملي براي ديموکراسي را ، که حکومت نظامي کشور » هانگ سان سوچي« رهبرمخالفين را از توقيف رها سازد و اجاز دهند حزب دفاتر اش را دو باره بگشايد رد کرده است محکمه عالي برما بروزپنجشنبه ،در عين روزي که دعوي د محکمه ثبت شد حاصر نشدآنرا بپذيرد وگفت اين دعو طبق کود جزائي برما مناسبت و لزومي ندارد اتحاديه مل برايديکوکراسي بيانيه اي ر پخش ود رآن اعلام داشت که فقدان حمايت در پرتو قوانينذداخلي و بين المللي ثابت ميبسازد که ادعهاي حظکومت قانون در برما واقعيت ندارد عانگ سان سوچي برنده جايزه صلح نوبل و اوتين اوو رهبر حکوب از ماه مي گذشته بدين سو که تصادم شديد بينا عضاتتي حزب و جمعيت طرفدار حکومت دستداد ، در بازداشت بسرمي برند دفاتر حزب در سر تاسر کشور نيز مسدود شدند

XS
SM
MD
LG