لینک های دسترسی

رئيس پارلمان قزاقستان استعفي داد - 2004-10-18


رئيس پارلمان قزاقستان بعنوان احتجاج عليه آنچه تخلفات در جريان انتخابات پارلماني ماه گذشته ميخواند، استعفي داد.

ژرمه خان تويک باي امروز در آستانه، پايتخت قزاقستان بخبرنگاران گفت در پارلمان جديد کرسي خود را اشغال نخواهد کرد و از حزب وطن نور سلطان نظربايف، رئيس جمهور خارج ميشود.

ژرمه خان تويک باي گفت با وجود اطلاع از دست بازي در انتخابات برايش ممکن نيست که در کار قانون گزاري اشتراک کند.

بموجب نتايج رسمي وطن و ساير احزاب طرفدار رئيس جمهور اکثريت کرسي هاي پارلمان ۷۷ عضوي را بدست آوردند مخالفين گفتند که در انتخابات ۱۹ سپتمبر بطور وسيعي تقلب شده است.

سازمان امنيت و همکاري اروپا که از انتخابات در قزاقستان نظارت کرد گفت انتخابات با معيارهاي ديموکراتيک بين المللي تطابق نداشت.

XS
SM
MD
LG