لینک های دسترسی

پيروزي تقريباً  حتمي کرزي در انتخابات رياست جمهوري - 2004-10-25


در حاليکه شمارش آرا در انتحابات رياست جمهوري افغانستنان به ميزان 97 درصد تکميل شده است ، مامورين ميگويندچنين بنظر ميرسد که حامد کرزي رئيس ادارهء انتقالي افغانسنان از انتخاب خود با کسب اکثريت آرا مطمئن شده است. در آخرروز يکشنبه مامورين انتخاباتي گفتند کرزي بيش از 55 درصد از تقريياً 9 ميليون راي را کسب کرده است نزديکترين رقيب او يونس قانوني 16درصد آرا را حاصل نموده است. دفتر يونس قانوني بروز دوشنبه اين راپور ها را تکذيب کرد که قانوني شکست خود رااذعان کرده است. دفتر قانونی گفت يونس قانوني هنوز منتظر نتايج تحقيقات درباره تقلب وجعل کاري ممکنه درانتخابات ۹ اکتوبر مي باشد. يک تيم ملل متحد درمورد تقلب و جعل کاري اتهامي تحقيق ميکند. مامورين انتخاباتي ميگويند برنده انتحابات را، تا هنگامي که انتحابات تکميل و شمار آرا نهائي نشده است ، اعلام نخواهند کرد.

XS
SM
MD
LG