لینک های دسترسی

تصويب  پروگرام هستوي ايران ذريعه پارلمان آنکشور - 2004-10-31


پارلمان ايران در تهران لايحه اي را تصويب کرد که از حکومت آنکشورميخواهد به پروگرام ذروي خود ، بشمول اغناي يورانيوم ، که ايالات متحده واتحاديه اروپائي بشدت مخالف آن اند ، ادامه بدهد . امروز يکشنبه بوقت محل ، هر يک از وکلا در مجلس شوراي ملي ۲۹۰ عضوي ايران ، به طرفداري از لايحه انرجي ذروي کشور ، در حالي با آواز » بلي « راي دادند که نمايندگان » مرگ بر امريکا را « شعار ميدادند . ايالات متحده ، اعضاي اتحادي اروپائي و ساير کشور ها نگراني دارند که ايران ممکن است از پروگرام ذروي خود براي توليد اسلحه ذروي استفاده خواهد کرد . . واشنگتن و متحدين آن از شوراي امنيت موسسه ملل متحد خواسته اند ، درصورتي که ايران به پلانهاي غني سازي يورانيوم خود ادامه بدهد ، تحميل تعذيرات بر آن کشوررا در نظرگيرد . عمليه غني سازي يورانيوم ميتواند يا مواد سوخت براي کوره هاي ذروي را فراهم سازد و يا يورانيوم قابلاستفاده براي تهيه اسلحهرا توليد کند اما ماورين ايراني ميگويند يگانه هدف پروگرام ذرو آنها توليد انرجي بوده و پلاني براي انکشاف اسلحه ندارد . غلام علي حداد عادل ، رئيس پارلمان ايران ميگويد پيام لايحه تصويب شده امروزدر ايران اين است که آنکشور به فشارتسليم نخواهد شد و » مصصم است از تکنولوجي صلح آميز ذروي استفاده کند .

XS
SM
MD
LG