لینک های دسترسی

Breaking News

انفجار انتحاري بم  در تل ابيب  - 2004-11-01


مامورين اسرائيل ميگويند يک منفجر کننده انتحاري بم دريک فروشگاه شلوغ تل ابيب بم پر قدرتي را منفجر ساخته که دست کم سه تن از اسرائيلي ها را قتل و بيش از ۳۰ تن را ، که وضع بعضي از آنها وخيم خوانده شده ، زخمي ساخته است . فلم هاي تيلوزيوني کارمندان طبي را در حالي نشان ميدهد که بمردم صدمهديده از از انفجارامروزي در نزديکي يک فروشگاه سبزي جات در يک مارکيت سرباز در شهر ساحلي اسرائيل کمکو مي کردند. گروه مردمي تندرو ـ جبه نجات فلسطين « مسئونليت اين حملهرا بدو گرفته است . صا۰ئب حرکت وزيردر کابينه فلسطينها بمگذاريامروزي را محکوم کرد و از جامعهبن المللي تقاضا کرد براي احياي عمليه طلح شر ميانه سع بيشتر کند . اين انفجار اولين درنوع اش از تاريخو ۲۲ سپتامبر بببعد است که يک انفجار اتجحاري در بيت اتلمفقدس دو ت از افراد پليس اسرائيلي را بقتل رساند .

XS
SM
MD
LG