لینک های دسترسی

Breaking News

حفظ  قوماند اني اردوي پاکستان توسط  جنرال مشرف - 2004-11-01


سناي پاکستان لايحه ا يرا تصويب کرده که به رئيس جمهور مشرف اجازه ميدهد مقام اش را منحيث قوماندان اعلي اردوي پاکستان، باوجود تعهد قبلي اش که تا پايان سال جاري آنرا ترک خواهد گفت ، نگهدارد. جنرال مشرف اينک براي تبديل کدن اين لايحه به قانون صرف ضرورت به امضاي آن دارد . راي گيري علني و به آواز بلند در مجلس علياي پاکستان ، که درآن قانون گذاران طرفدار مشرف تسلط دارند ، باعث احتجاجات اعضاي احزاب مخالف شده است . اين لايحه دو هفته قبل در مجلس سفلي پارلمان پاکستان به تصويب رسيد . درماه سپتامبر رئيس جمهور مشرف تعهد سال ۲۰۰۳ خودرا که زمام قومانداني اردو را تا ختم سال جاريترک خواگهد گفت برعکس ساخت و گفت به حفظ اين مقام بخاطر تهديدات امنيتي درداخل کشور نياز دارد .

XS
SM
MD
LG