لینک های دسترسی

به ابتکار وزارت امور داخله دولت انتقالي افغانستان  سيمينار يک روز تحت عنوان بسيج نيروهاي تنفيذ قانون در مبارزه با کشت کوکنار امروز در شهر کابل داير شد - 2004-11-01


به ابتکار وزارت امور داخله دولت انتقالي افغانستان سيمينار يک روز تحت عنوان بسيج نيروهاي تنفيذ قانون در مبارزه با کشت کوکنار امروز در شهر کابل داير شد.

XS
SM
MD
LG