لینک های دسترسی

کرزي  اولين  رئيس  جمهور  منتخب  افغانستان - 2004-11-03


حامد کرزي اولين رئيس جمهور افغانستان که بصورت مستقيم انتخاب شده، رهبري است که در مراحل متعددي در ظهور دموکراسي در کشورش دخيل بوده است.

در حاليکه کرزي افغانستان را از ويرانه هاي جنگ به اولين انتخابات رياست جمهوري رهنموني کرد، از مهارتهايش که از جنگ عليه اشغال کشورش توسط اتحاد شوروي سابقه و گذر ازصحنه ماين گذاري شده ئي امور سياسي افغانستان آموخته بود،استفاده نمود.

کرزي در سالهاي ۱۹۸۰ که کشورش تحت اشغال اتحاد شوروي قرار داشت و در جريان رژيم طالبان از ۱۹۹۶ تا سال دو هزار و يک در پاکستان در تبعيد بسر ميبرد. در هردو زمان وي به افغانستان نيز رفته است براي جنگ عليه اشغال گران شوروي و بعد براي تحريک مقاومت عليه بنياد گرايان طالب.

حامد کرزي منحيث يک عامل متحد کننده شهرت دارد، او خود را قبل از اينکه پشتون بداند افغان ميداند و در زبانهاي دري و پشتو به فصاحت صحبت ميکند. کرزي در سال ۱۹۵۷ در شهر قندهار تولد يافته ، در کابل بزرگ شده و بعد علوم سياسي را در هند و ژورناليزم را در فرانسه تحصيل کرده است.

کرزي اکنون در قصر رياست جمهوری افغانستان در کابل در تجريد زندگي ميکند و توسط محافظين امريکائي حفاظت ميشود. کرزي با يک داکتر بنام زينت کرزي ازدواج نموده و پياده گردي، اسپ سواري و گوش دادن به موسيقي کلاسيک مورد علاقه اوست.

XS
SM
MD
LG