لینک های دسترسی

Breaking News

همه پرسي در مقدونيه  - 2004-11-07


مقدونيائي ها امروز يکشنبه دريک همه پرسي شرکت مي کنند که ممکن است آينده يک عمليه صلح را تعين کند که به کمک بين المللي ايجاد شده و به ماه ها خشونت دولت بالقان خاتمه داده است . اين همه پرسي سازمان يافته از جانب احزاب مخالف بر اينکه خودمختاري محلي به البانيائي نژادان کشور داده شود يا نه به منظور لغو يک قانون است که به البانيائي نژادان در شهر ک هاي که درآن دست کم ۲۰ درطد نوس را تشکيل ميدهندقدرت بيشتر ميدهد . . در همه پرسي از مردم خواسته شده که آيا سرحدات بلدي سابق را قبول دارند يا نه؟ سرحدات کنوني و خودمختاري البانيائي ها جز يک توافق صلح است که به چند ماه جنگ بين قواي حکومتي و چريک هاي البانيائي نژاد در سال ۲۰۰۱ خاتمه داد . هري کاستوف صدراعظم طرفدار غرب توام با اتحاديه اروپائي و ايالات متحده ازمقدونيائي ها تقاضا کرده است با همه پرسي مقاطعه کنند. شرکت مردم در همه پرسي به منظور معتبر شناختن همه پرسي بايد دس کم ۵۰ درصد باشد .. منتقدرين اين لايحه ميگويند لايحه پيش شده به همه پرسي کشوررا بر مبناي خصوصيت نژادي منقسم خواهد ساخت و چانش و فر صت مقدونيه را براي شموليت محتمله در ناتو و اتحاديه اروپائي کم خواهد ساخت.

XS
SM
MD
LG