لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد  ميگويد  دور آينده  انتخابات در افغانستان  بيشتر معروض به جعلکاري و  تخويف است - 2004-11-10


ملل متحد هشدار داده که انتخابات آينده در افغانستان بيشتر در برابر جعلکاري و تخويف نسبت به انتخابات رياست جمهوري آسيب پذير است. ژان ماري گونو معاون منشي عمومي ملل متحد در امور حفظ صلح ديروز گفت فقدان حکومت هاي محلي، نفوذ جنگ سالاران و افزايش تجارت مواد مخدر بر انتخابات پارلماني سال آينده در افغانستان تاثير خواهد گذاشت. وي گفت براي اينکه انتخابات پارلماني مؤفقانه در افغانستان داير شده بتواند، افغانستان بايد محدوده نواحي را تعين کند، ارقان نفزس را که بر اساس آن کرسي هاي پارلمان تخصيص داده خواهد شد جمع آوري کند و فهرست درست راي دهندگان را ترتيب نمايد. وي همچنان گفت دفاتر انتخابات بايد به نحوي تشکيل گردد که کفايت و مستحق بودن هر کانديد را ارزيابي و ثابت سازد و به شکايات مربوط به انتخابات رسيگي کرده بتواند. معاون منشي عمومي ملل متحد در امور حفظ صلح ازخدمات قواي افغانستان و ائتلاف در تامين امنيت در جريان انتخابت رياست جمهوري تمجيد نموده گفت مساعي وسيعتري براي تامين امنيت در انتخابت محلي در افغانستان گزمي است.

XS
SM
MD
LG