لینک های دسترسی

انتظار پاسخ رسمي ايران بتوافق ذروي - 2004-11-11


ايران ميگويد بزودي پاسخ رسمي خود را بتوافقي ارائه ميکند که بمنظور جلوگيري از مقابله با ملل متحد روي پروگرام ذروي مورد مناقشه آن کشور بوجود آمده است.

يک مامور عاليرتبه هيئت مذاکرات ايران امروز گفت توقع ميرود ظرف چند ساعت معلوم شود که لايا ايران اين توافق را قبول کرده و پروگرام غني سازي يورانيوم خود را تعليق ميکند يانه.

آلمان، برتانيه و فرانسه در قسمت بميان آمدن يک توافق آزمايشي بمنظور جلوگيري از مقابله با اداره بين المللي انرژي ذروي روي بعضي از عمليه هاي ذروي ايران که ممکن است براي توليد اسلحه ذوري بکار رود، ميانجي گري کردند.

هيچ يک از جوانب جزئيات پيشنهاد را مرود بحث قرار نداده اند ولي مامورين ملل متحد گفته اند در مورد امکانات مؤفقيت بطور محتاطانه اي خوش بين هستند.

XS
SM
MD
LG