لینک های دسترسی

Breaking News

گلوله باری در مجلس فاتحهء عرفات - 2004-11-14


شاهدان فلسطيني ميگويند افراد مسلح در خيمهء عزاداران مرگ ياسر عرفات در شهر غزه داخل شده بعنوان احتجاج عليهء بازديد يک کانديد عمدهء جانشيني رئيس فقيد ادارهء خودمختاري فلسطين گلوله باري کردند.

شاهدان عيني ميگويند محافظين محمود عباس صدراعظم سابق او را بزودي از خيمه خارج کرده و بنوبهء خود به گلوله باري آغاز نمودند. حد اقل دو محافظ امنيتي بوسيلهء گلوله کشته شدند و حد اقل چهار نفر ديگر مجروح گرديدند.

مامورين فلسطيني گفتند اين عمل يک سؤ قصد نبود.

محمود عباس بحيث رئيس سازمان آزادي بخش فلسطين، جانشين ياسر عرفات شد. انتظار ميرود او در انتخابات نهم جنوري رئيس ادارهء خود مختاري فلسطين کانديد باشد.

ياسر عرفات بروز پنجشنبه در يک شفاخانهء پاريس وفات يافت. وزير صحيهء فرانسه امروز گفت علائمي ديده نميشود که ياسر عرفات مسموم شده باشد. او به شايعاتي پاسخ ميداد که در جهان عرب پخش شده است.

XS
SM
MD
LG