لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان به جنگ عليه مواد مخدر تعهد کرده است. - 2004-11-19


افغانستان به تعقيب انتشار گزارش ملل متحد که هشدار ميداد آن کشور بيک دولت تحت کنترول قاچاق بران مواد مخدر مبدل خواهد شد، ميگويد به جنگ عليه مواد مخدر متعهد است.

يک نطاق حکومت افغانستان ميگويد جنگ عليه مواد مخدر در صدر اولويت هاي حکومت حامد کرزي رئيس جمهور منتخب قرار دارد. اما او گفت کابل بنا بنگراني هاي صحي مخالف پيشنهادات دواپاشي مزارع کشت کوکنار از هواست. دفتر مواد مخدر و جرايم ملل متحد بروز پنجشنبه گفت در سال جاري توليدات ترياک افغانستان بمقياس تقريباً دو ثلث افزايش يافته است.

انتونيو مريا کاستا، رئيس آن اداره گفت رها کردن افغانستان به ترياک صرف دو سه سال بعد از سقوط رژيم طالبان يک اشتباه تاريخي خواهد بود.

XS
SM
MD
LG