لینک های دسترسی

امام يک مسجد بزرگ در شهر کليفلند اوهايو دربارهارتباطاتش با گروه هاي دهشت افگن دروغ گفته است . - 2004-11-23


امام برزگترين مسجد در ايالت اوهايوي امريکا بخاطر دروغ گويي در مورد ارتباطاتش با سازمانهاي دهشت افگني دو ماه را در زندان سپري ميکند. مقامات ميگويند امام فواز دمره مربوط مرکز اسلامي شهر کليفلند اوهايو وقتيکه براي تابع شدن در سال ۱۹۹۴ درخواست داده بود، بخاطر مخفي نگهداشتن ارتباطاتش با سه گروه دهشت افگندر ماه جون امسال محکوم شناخته شد. اين امام در مورد محکومتيتش مرافعه طلب شده است. فواز دمرا روز دوشنبه بعد از آنکه يک قاضي درخواستش را بخاطر تعويق محکوميتش تا زمانيکه اقارب وي از شرق ميانه براي کمک در نگهداري خانواده اش به امريکا برسند، رد کرد ،در يک زندان داراي شرايط کم امنيتي حاضر شد. بعداز سپري کردن دوماه در يک اين زندان داراي شرايط کم امنيتي دمرا چهار ماه در منزلش نظر بند خواهد بود. وي همچنان احمتال دارد با اخراج از امريکا مواجه شود.

XS
SM
MD
LG