لینک های دسترسی

حکومت عراق در براه انداختن انتخابات مطابق تقسيم اوقات مصمم است. - 2004-11-27


يک نطاق حکومت عراقب ميگويد باوجود تقاضا در مورد بتعويق انداختن انتخابات برای شش ماه، حکومت مصمم است که انتخابات را طبق تقسيم اوقات بتاريخ 30 جنوری داير سازد.

ثائر النقيب بخبرنگاران گفت علاوی صدراعظم متيقن نيست تعويق در انتخابات اشتراک مرزم را بيشتر بسازد. جامعهء شيعيان نيز مخالف تعويق هستند.

XS
SM
MD
LG