لینک های دسترسی

قتل چند تن از عساکرهندي در کشمير هند ذريعه يک عسکر ديگر هندي - 2004-11-28


پليس هند در کشمير ميگويد يکتن از افراد پليس هندي هفت تن از همکاران خودرا به ضرب گلوله کشت و خود نيز به ضرب گلوله ساير افراد بقتل رسيد. پليس ميگويد يک توافق بين سرافسران دراوايل امروز يکشنبه بوقت محل باعث خشونت در يک کمپ افراد پليس در شمال سري نگر پايتخت تابستاني کشمير هند شد که شهر عمده منطقه است . تير اندازي هاي شبيه در بين افراد قواي هندي دست داده است ،. عساکر هندي عليه شورشيان در اين يگانه ايالت مسلمن نشين هندد مي جنگند . مقامات هندي دليل اين نوع حوادث را خسنگي وفرسايش افراد مي خوانند . گفت وگو هاي اخير براي صلح بين صدراعظم پاکستان و مقامات هندي در دهلي جدييد مانع خوشونت نشده است . در هفته قبل هند گفت اعطاي خودمختاري به کشميررا جهت تامين صلح در نظردارد اما آن کشور هر گونه ترسيم و خط کشي مجدد سرحدات منطقه موردنزاع کشميررا رد کرد.

XS
SM
MD
LG