لینک های دسترسی

Breaking News

بازديد  صد  ها  سياح  از تاج محل در  شب هنگام - 2004-11-29


صد ها از تاج محل مشهور در هند براي اولين بار در شبهنگام پس از بيست سال ديدن کردند. آنها شبهاي شنبه و يک شنبه به اين محل در شهر آگره در شمال هند رفتند. هفته گذشته محکمه عالي هند ممانعتي را که در سال ۱۹۸۴ بر ديدار هاي شبانه از اين آبده عاشقانه قرن هفدهم وضع شده بود رفع نمود. طي سه ماه لاينده سياحين اجازه خواهند داشت از تاج محل در شبهاي مهتابي کامل و دو شب قبل و دو شب بعد از آن ديدن کنند . ممانعت ديدار از اين آبده در شب در هراس ازحملات دهشت افگني وضع گرديده بود.اين آبده مرمرين سفيد توسط شاه جهان امپراطور مغل بياد بود ممتاز محل زن دوم و دوست داشتني اش ساخته شده اس.

XS
SM
MD
LG