لینک های دسترسی

Breaking News

اقدام ايران براي  اجتناب  از راجع ساختن اين کشور به شوراي  امنيت ملل  متحد - 2004-11-29


ايران در راستاي اجتناب از راجع ساختن اين کشرو به شوراي امنيت ملل متحد در رابطه با شروگرام ذروي دست بک اقدام زده است. ايران تعهد خود را به متوقف ساختن کامل فعاليتهاي غني ساختن يورانيوم را بار ديگر تائيد کرده است. انتظار ميرود که اداره بين المللي انرژي ذروي امروز در مورد مسوده فيصله نامه از طرف اتحاديه اروپا راي بدهد که دران تهران تعهد کرده که تمام فعاليتهاي مربوط به غني ساختن يوارنيوم را متوقف ميسازد. اين مسوده همچنان تفتيشهاي مزيد ذروي را از طرف اداره بين المللي انرژي ذروي تقاضا ميکند. اين مسوده بعداز ظهر ديروز يکشنبه بعد از آن تکميل گرديد که ايران از يک تقضاي خود براي مستثني قرار دادن بيست سنتر فيوج از اين توافق منصرف گرديد. فيصله نامه بحيث يک مصالحه بين تقاضا هاي ايالات متحده و ايران تلقي ميگردد که ايالات متحده تقاضا داشت که ايران به شوراي امنيت ملل متحد جهت وضع تعزيرات احتمالي راجع گردد وتهران تهديد کرده بود که تمام همکاري ها را با اداره بين المللي انرژي ذروي متوقف خواهد ساخت. ايالات متحده بد گمان است که ايران مخفيانه سلاح ذروي را انکشاف ميدهد ، اتهامي که ايران آنرا رد ميکند.

XS
SM
MD
LG