لینک های دسترسی

جستجوي  يک طياره مفقود  شده  نظامي  ايالات  متحده  با شش  سر نشين در افغانستان. - 2004-11-30


نظاميان ايالات متحده در افغانستان ميگويند در جستجوي يک طياره مفقود شده نظامي با شش سر نشين ميباشد. منابع نظامي ايالات متحده در افغانستان ميگويند طياره نوع CASA-212 با سه نفر عملهء ملکي و سه نظامي امريکائي روز شنبه از پايگاه هوائي بگرام در شمال کابل پرواز کرد ولي به مقصدي که حرکت کرده بود و يا کدام ميدان هوائي ديگر مواصلت نکرد.

اين منابع ميگويند عمله نجات بعد از علايم اوليه که از يک فرستنده عاجل بدست آوردند توجه شانرا بر منطقه کوهستاني مرکزي افغانستان متمرکز ساخته اند.

منابع نظامي مشخص نساختند که جستجو در کدام منطقه جريان دارد. همچنان آنها هدف پرواز اين طياره مفقود شده را افشا نساختند. اين طياره تحت قرار داد ايالات متحده براي انتقال عساکر و تجهيزات در افغانستان بود.

XS
SM
MD
LG