لینک های دسترسی

رهائي يک تن اسرائيلي  محکوم از جانب مصر  - 2004-12-05


مصر يک مرد اسرائيلي را لازادساخته است که محوم به جاسوسياعظم اعظم يک تن اسرائيلي محکوم به جاسوسي که از ۱۹۹۷ بدين سو يک دوره ۱۵ سال حبس را در يک محبس مصر مي گذرانيد . اسرائيل مي گويد او جاتسوس لانکشور نبود . اسرائيل شش محصل مطري را که بعدداز وردود مخفياهشان به اسرائيل در ماه آگست توقيف کلاده بود رها ساخت . آنها مظنون به توطهه اختطاف عساکر اسرائيلي و اختطاف جبري يک تانک بودند . اين تبادله امروز يکشنبه ثندروز بعداز آن صورتگرفت کهخ حسني مبارک رئيس جمهر مصر اظهارکرد روابط بين مصر واسرائيل بخ تعقيب يک دور سردي ممکن است بهبود يابدب . روابط بين دو کشور در چخهارسالگذشته و هنگامي شروع به سردشدن کرد که اسرائيل سعي کرد قيام فلسطيني ها را در ساحل غربي و باريکه غزه سرکوب کند .

XS
SM
MD
LG