لینک های دسترسی

Breaking News

اتخاذ تدابير شديد  در ايوديا ي هند . - 2004-12-05


يک روز قبل از ۱۲ امين سالگرد تخريب مسجد در ايوديا که باعث خونريزي شديد بين هندو ها و مسلمانهاشد هند تدابير امنيتي را در شهر شمالي ايوديا شدت بخشيده است . صد ها تن از عساکر هندي در محل مورد نزاع که در آن افراطيون هندو مسجد بابري اعمارشده در قرن ۱۶ را تخريب کرده اند و مدعي اند مسجد متذکره با تخريب يک معبد قبلي در زادگ گاه رب النوع شان شاه راما ساخته شده بود ، مستقرساخته شده اند . هندو ها ميگويند مي خواهند آن معبد رادو باره اعمار کنند . تخريب مسجد بابري باعث شورش و آشوب در سرتاسر هند شد و باعث گرديد حدود ۲٫۰۰۰ نفرجان شانرااز دست بدهند . آن حادثه خونبارترين واقعه درهند بعد از حوادث خونين هند در سال ۱۹۴۷ بود که به هند وپاکستان منقسم گرديد . دوگروه افراطي هندو ها يکي »شوراي جهاني هندو ها« و آنديگر » شيوا سينا « خواستار اجتماع طرفداارن شان در نزديکي اين شهر معبدي بروز دوشنبه شده اند تا سالگرد تخريب معبد در قرن شاندزه برگذار گردد. منازعه بر مسجد بابري و معبد پيش از آن اکنون در محاکم هند تحت مداقه قراردارد .

XS
SM
MD
LG