لینک های دسترسی

Breaking News

تربيه تيم هاي تحقيق و محاکمه  قاچاق مواد مخدر  در افغانستان  - 2004-12-12


قرار است افغانسنان يک تيم تحقيق کنندگان ، قضات وسارنوال ها را براي محاکمه و زنداني ساختن قاچاق بران مواد مخدر تربيه کند . مامورين ميگويند اولين دسته ده نفري تحقيق کنندگان وپليس ، هفت تن حارنوال و سه قاضي و چهار مامور زندان برنامه تربيوي و آموزشي شش هفته هي شانرا را براي اخذ آمادگي برضد قاچاق مواد مخدر شروع کرده اند . هدف از اين پروگرام آموزشي و تربيوي ، از بين بردن يکي از موانع مبارزه بمقابل رشد چاقاچاق و تجارت غير قانوني مواد مخدر است . فقدان نظام عدلي يک عامل عمده تشويق اين امر خوانده ميشد . حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان که تازه حلف وفاداري ياد کرده عهد کرده است عليه تجارت غي قانوني مواد مخدر که سالانه ۳ ميلياردددالر عايد دارد جهاد کند . زرع کوکنار انجن و ماشين عمده رشد اقتصاد افغانستان شناخته شده که در آن جوامع فيودال هاي محلي با هم همکاري دارند.

XS
SM
MD
LG