لینک های دسترسی

Breaking News

تمويل کارخانه توليد شکر افغانستان توسط جرمني - 2004-12-18


سازمان مواد غذائي و زراعت ملل متحد ، ميگويد که با جرمني در پروژه توليد مجدد بوره يا شکر در افغانستان سهيم ميگردد در بيانيه ايکه بروز جمعه از جانب اف اَ او يا سازمان مواد غذائي و زراعت ملل متحده منتشر شد گفته شده است که پروژه دو ساله يگانه فابريکه قند در بغلان راکه در ۲۵۰ کيلومتري کابل در شمال غرب واقع است ، در دوباره فعال ميسازد سازمان ملل متحد گفته است که احياي فابريکه قند و شکر در افغانستان يک بديل توليد خشخاش است که از ان مواد مخدره غير قانوني ساخته ميشود و همچنان کمک ميکندو عوايد زارعين را با معرفي يکي از حاصلات منفعت بارکمک ميکند تا اواخر سالهاي ۱۹۷۰ افغانستان يک فابريکه کوچک توليد شکر و قند داشت که دهاقين باسرمايه اندک ، لبلبوي انرا تهيه ميکردند . هنگاميکه اتحاد شوروي در سال ۱۹۷۹ بر افغانستان تهاجم کرد توليدات کاملا متوقف شد

XS
SM
MD
LG