لینک های دسترسی

مذاکرات بين احزاب ليخود و کارگردر اسرائيل  - 2004-12-19


نمايندگان حزب بر سرقدرت » ليخود« و حزب مخالف » کارگر « در اسرائيل امروز يکشنه به مذاکرات شان براي نيل بتوافق بر تفصيل تشکيل يک حکومت اهتلافي در بين شان ادامه ميدهند . مامورين حزبي ميگويند اميدوارند سوالات در باره صلالاحيت و امتيازاتي را روشن سازند که شيمون پيريز رهبر حزب کارگر در آينده خواهد داشت .انتظار مي رود پيريز منحيث معاون صدراعظم حکومت ائتلافي وحدت ملي برهبري اريل شارون ايفاي وظيفه کند . احزاب ليخود و کارگر اسرائيل بروز جمعه در اصول موافقه کردند قواي شانرا يکجا سازند ، اما تا کنون رسماً اهتلاف در بين شانرا اعلام نکرده اند . ناظرين سياسي ميگويند يک وحدت واتحاد موفق در بين آنها جلو انتخابات قبل ازوقت را خواهد گرفت و حمايت از پلان مرتبه اريل شارون را براي خروج از باريکه غز ه زياد خواهد ساخت . قواي اسرائيلي از کمپ مهاجرين و پناهندگان » خان يونس « هنگامي به تعقيب دو روز حملات بروز شنبه خارج شدند که طي آن يازده تن تن ازفلسطينيها بقتل رسيدند . عساکر اسرائيل گفتند سعي داشتند به حملات با هاوان بر مسکونه هاي يهودي ها درساحه واقع در نزديکي سرحد مصر خاتمه بدهند .

XS
SM
MD
LG