لینک های دسترسی

ويکتور يوشچينگو  و نفاق عمين در بين مردم اوکراين  - 2004-12-27


ويکتور يوشچينکو با يک تفاوت وسيع در انتخابات اوکرائي برنده شد اما وي با چالش هاي زيادي در حکمروائي انکشور منقسم شده روبرو خواهد شد

۱۴ سال بعد از تجزيه اتحادشوروي که اوکرائن استقلال خود را بدست اورد ، يک خلاي عميقي بين اوکراين غربي که با اروپاي غربي مناسبات نزديک دارد و اوکرائن شرقي صنعتي که بطور عنعنوي با ماسکو مرتبط است ، به ميان امده است

يوشچينکو که يک متخصص اقتصاد است ميگويد وي اصلاحات را براي نزديکتر ساختن اوکراين باغرب ، با ايجاد کار و ريشه کن ساختن فساد اداري ، معرفي خواهد کرد اما تعهد نمود که مناسبات خود را با روسيه مستحکم نگهميدارد رهبر پنجاه ساله مخالف ميگويد که اولين سفر او به خارج ، ماسکو خواهد بود

يوشچنيکو متخصص امور مالي بوده ورياست بانک مرکزي کشورش را که تازه به ازادي رسيده بود در سالهاي ۱۹۹۰ بعهده داشت يوشچنکو هنگاميکه بحيث صدراعظم در سال ۱۹۹۹ مقرر شد بيشتر توجه را روي اصلاحات اقتصادي و جلب سرمايه گزاري هاي خارجي متمرکز ساخت اا در سال ۲۰۰۱ از کار حکومت دست کشيد تا يک حزب مخالف را در اوکراين تاسيس کند

صورت و شکل يوشچينکو در جريان سه ماه مبارزات انتخاباتي کاملا تغيير کرد . و ادعا ميکند که اين تغيير در روي او در اثر توطئه اي براي کنار رفتن وي از مبارزات انتخاباتي صورت گرفته است ، داکتران اين مطلب را تائيد کردند که يوشچنکو با يک مقدار زياد زهر دايوکسين مسموم شده است

XS
SM
MD
LG