لینک های دسترسی

مؤسسات  بين المللي  امداد و کشور ها در سر  تاسر جهان  مساعي  کمک  به قربانيان  زلزله  سرعت بخشيده اند. - 2004-12-28


فدريشن بين المللي انجمنهاي صليب سرخ ميگويد انتنظار دارد که تقاضاي اولي خود را براي کمک بيش از شش مليون دالر به نحو چشمگيري افزايش دهد. يک نطاق اين فدريشن امروز در ژنبو به VOA گفت رقم تجديد نظر شده، پنج چند بيشتر خواهد بود و بزرگترين رقم مساعي امداد در چهل سال گذشته خواهد بود. چين ميگويد مواد غذائي، خيمه، کمپل و پول نقد به هند ، اندونيزا، تايلند، سربلانکا و مالدويف کمک خواهد کرد ، جاپان در نظر دارد سه کشتي را به آبهاي تايلند براي کمک به يافتن آنانيکه در امواج مفقود شده اند اعزام دارد. يان ايگلند آمر انسجام کمک هاي ملل متحد ميگويد صد ها طياره حامل مواد امدادي بزودي وارد اين منطقه خواهد شد . وي از کشور هاي جهان، سازمانها و اشخاص انفرادي تقاضا نمود که سخاوتمندانه کمک نمايند و افزود اين فاجعه پر مصرفترين فاجعه تا کنون خواهد بود. وي از کشور هاي ثروتمند جهان انتقاد نمود که وقتي مساله کمک به کشور هاي نادار جهان مطرح ميشود بسيار خسيس ميشوند.

XS
SM
MD
LG