لینک های دسترسی

کمک بمصيبت رسيدگان زلزله و امواج عظيم بحري در آسيا جريان دارد. - 2004-12-29


سازمان هاي بين المللي عجله دارند تا مواد غذائي،آب و ساير مواد عاجل را به جنوب آسيا که مليون ها نفر از اثر زلزله زير آب روز يکشنبه و امواج عظيم بحري ناشي ازان بي خانمان و گرسنه هستند، برساند. ملل متحد اين عمليات را بزرگترين عملياتي خوانده که جهان تا بحال ديده است. مامورين ملل متحد تخمين ميکنند که اين مصيبت شايد مليارد ها دالر مصرف ببار بياورد و کوفي انان، سرمنشي ملل متحد گفت آن سازمان جهاني تقاضاي رسمي خود را براي کمک بين المللي هفته آينده صادر خواهد کرد. حکومات ده ها کشور در سراسر جهان مليون ها دالر کمک را بمصيبت رسيدگان اين واقعه تعهد کرده اند. گيرهارد شرويدر، صدراعظم آلمان گفت براي کشورهاي کمک دهنده بين المللي پيشنهاد ميکند که بازپرداخت قرضه هاي خارجي اندونيزيا و صوماليا را بتعويق اندازند. در عين زمان مواد طبي و ادويه به کشورهاي مصيبت زده، بشمول هند، سري لانکا و اندونيزيا فرستاده ميشود. مامورين سازمان هاي بين المللي بر انسجام ارسال کمک ها تاکيد ميکنند تا از ازدخام و فساد اداري جلوگيري شود.

XS
SM
MD
LG