لینک های دسترسی

بازديد قواي پاکستان  از گلگت  - 2005-01-09


قواي امنيتي پاکستان از شهر شمالي » گلگت « يک روز بعد ازآن ديدن کردند که ۱۴ تن به دنبال تير اندازي بر يک ملا کشته شدند . مقامات اظهار ميدارند اوضاع شهر گلگت امروز آرام بوده و قيود برگشت وگزار ۲۴ ساعته نافذ است و عساکر اجازه دارند بر هرکه در روي جاده ها ديده شود تير اندازي کنند . شورش بروز شنبه وقتي درگرفت که افراد مسلح ناشناس بر آغا ضيا الدين ، يک رهبر مذهبي حمله کرده اورا شديداً زخمي ساختند و دو محافظ اش را بقتل رسانيدند . يک تن از افراد مسلح نيز در گلوله باري متقابل کشته شده است . صد ها تن از حاميان ملا ها بدنبال اين اقعه دفاتر حکوتي را به آتش کشيدند و بردکانها ي سني ها حمله ور شده چندين نفررا کشتند . و در جنوب پاکستان مقامات ميگويند يک حمله باراکت در اواخر روز شنبه بر يک لوله نفتي گاز يک زن را هلاک و ۱۴ نفر ديگررا زخمي ساخت . افراد قبايلي محلي و قواي امنيتي ازروز جمعه بدين سو در سويين بلوچستان عليه همديگر بعداز آن شروع به گلوله باري کردند که يک حمله مشابه يک تنرابه هلاکت رساند .

XS
SM
MD
LG