لینک های دسترسی

سالگرد قتل عام  يهودي ها در آشويتز - 2005-01-25


در مراسمي که بمناسبت ۶۰ امين سالگرد رهائي» آشويتز برکنهام« يا کمپ کشتار دسته جمعي يهودي ها در برلين ترتيبب يافته است ، گيرهارد شرودر، صدراعظم آلمان ، در محضر يافته گان از مرگ دراين کمپ در جنگ جهاني دوم بيانيه اي را ايراد خواهد کرد . انتظار ميرود شرودر حين ايراد بيانيه اش امروز سه شنبه نسبت قتل و مضالم نازي ها ابراز شرمندگي کند . جوشکا فيشر وزير ختارجه آلمان بروزد وشنبه در يک مجلس يادبود در موسسه ملل متحد در مل متحد سخنراني کرد و هالو کاست يا کشتار دسته جکعي يهودي ها را در جريان جنگ جهاني دوم يک »عمل شنيع رواني« خواند . جوشکا فيشر گفت گذشته آلمان اينک اين وظيفهرا بدوش آن کشور مي نهد تا عليه همه اشکال ضد سامي گرائي ، تبعض ، ترس و انزجار از خارجي ها بلجنگد . در کمپ قتل عام آشويتز در جنوب پولند دربين سالهاي ۱۹۴۰ و ۴۵ بيش از يک ميليون يهود کشته شدند . اردوي سرخ اتحاد شوري اين تاسيسات نازي ها را به تاريخ ۲۷ جنوري سال ۱۹۴۵ از چنگال نازي ها رها ساخت .

XS
SM
MD
LG