لینک های دسترسی

Breaking News

گذارش روزنامه لاس آنجلس در مورد  دارفور سودان - 2005-01-29


گذارش يکروزنامه امريکائي منشعر است که يک کميسيون ملل متحد بر» دارفور« تشخيص داده است که خشونت مورد حمايه حکومت سودان در دار فور » نسل کشي« نبوده است . روزنامه لاس آنجلس تايمز ميگويد کميسون در راپور سپرده شده خود به کوفي عنان سرمنشي ملل متحد بروز پنجشنبه ، که هنوز افشا نشده ، نتيجه گيري کرده که براي اثبات اين امر که خرطوم براي امحاي يک گروه نژادي يک طرح دولتي داشته ، شواهد غيرکافي وجود دارد . معهذا در خبر نشر شده امروزي درروزنامه لاس آنجلس تايز گفته شده : کمبسون تخلفات از حقوق بين الملل و جرايم جنگي هخم ميليشيا ها و هم شورشيان را ديده است . د۱يپلوماهاي آگاه ازو اين گذارش به لاس آنجلس تايمممز گفته اند اسماي افرادي که با نيات نسل کشي عمل کرده اند بده شده است و کميسون سفارش کرده که دوسيه هاي آنها به محککمه بين المللي عدالبت ارجاع گردد. رئيس جمهر بش از اجراي اعمال نسل کشي دردارفورياد کرده است . سايرکساني که براي تشريح نسل کشي ددر غريبي سودان حرف رانده اندشامل کولن پاول وزير خارجه سابق ، پيتر شتروک وزير دفاع آلمان و پارلمان اروپائي مي گرددد.

XS
SM
MD
LG