لینک های دسترسی

سنتايش رهبران جهان از پيروزي انتخاباتي  عراق - 2005-01-31


رهبران جهان از انتخابات روزيکشنبه در عراق منحيث يک پيروزي براي آزادي و ديموکراسي مردم عراق استقبال کردند . رئيس جمهو ر بش راي ديروزي مردم عراق را » يک موفقيت با صدا و پرانعکاس« خواند و گفت عراقي ها اداره مشروع سرنوشت کشورشانرا بدست گرفتند . ااکزاندر داونر ، وزير خارجه آستراليا » فيل گولف« ، به مردم راي دهنده عراق ارج نهاد که به گفته اش تهديدات شورشيانرا براي نرفتن به مراکزراي داهي به هيچ گرفتند . ماليزيا و کورياي جنبي نيز از انتخابات عراق استقبال نمودند در حاليکه چين گفت اميدواراست انتخابات در آن کشور جنگ زده به تامين ثبات بيانجامد . يک سخنگوي حکومتي جاپان انتخابات صورت گرفته در عراق را » يک گام مهم در عمليه پياده کردن ديوکراسي در عراق« خواند . در کابل حامد کرزي ، رئيس جمهور افغانستان گفت از گذارشها دال بر شرکت بيشتر از حد توقع عراقي ها در انتخابات در کشورشان تشويق و خشنود شده است . ولاديميير پوتين رئيس جمهور روسيه ، که بطور نادرست با حمله قواي اهتبف برهبري ايالات متحدهدر عراق مخالفت کرد امنتخابات ديروزي در عراق را « يک گام در جهت صحيح « خواند .

XS
SM
MD
LG