لینک های دسترسی

Breaking News

تحقيقات در عراق درباره سقوط  يک طياره هيرکيولس برتانوي - 2005-01-31


در باره سقوط يک طياره حمل و نقل نظامي بريتانيا در شمال بغداد بروز شنبه تحقيقات آعاز شده است . مامورين در لندن ميگونتد از هنگاميکه جنگ در تقريياً دو سال قبل شروع شد اين اولين باري است که بريتانيا در يک واقعه منفرد و در يک روز به اين تعداد افراد اش ر ا ازدست داده است . ماموريبن برتانوي ميگويند ده تن از افراد نظامي بريتانيا مفقود الاثر بوده و فکر مي شود درگذشته اند . در باره اين گذارشهاي خبي بريتانيا که مقتولين شامل کوماندو هاي غند نخبه خدمات هوائي SAS بوده است ، تبصره اي نشده است . مامورين دفاعي بريتانيا همچنان به اين ادعا ي گروه نظامي » انصار اااسلام« عراقي پاسخ نگفته اند که طياره C-110 برتاوي را بروز يکشنبه حين پرواز آن از بغداد به عزم بلاد . جاهيکه در آن يکم پايگاه بزرگ قوايايالاات متحدهخقراردارد ، سقوط داده است .

XS
SM
MD
LG