لینک های دسترسی

Breaking News

شروع محاکمه يک قوماندان اردوي سابق بوسنيا - 2005-01-31


يک قوماندان سابق ارودي بوسنيا در محکمه بين المللي جرايم جمگي ملل متحد در شهر هيگ هالند تحت محاکمکه قرار گرفت . مدعي العمومهاي ميگويند » سيفر هليلوييچ« رهبري عساکريرا به عهدهداشت که ده ها تن از اهالي ملکي بوسنياو کمروات را در يک عمليات جنگي داراي نام شفري » ناريوا ۹۳« رهبري نمود اين ماموين نظامي در سپتانمبر ۱۹۹۳ دستدادذ و هدف از آت تسخير مجدد اراضي ايبود که در تحت اداره قوايبوسنيو کرووات بود . يک هدف ديگر آن حمله لبه محکاصره کشانيدن شهر موستار در بلوسنيا هيرزيگووينا بود . هليلوويچچ ادعاي بي تقصيري کرده است . او بلندرتبه ترين قوماندان نظامي مسلمان بوسنيائي است که در محکممه بين المللي جرايم جمنگي براي يوگوسلاوياي سابق به اتهاماتي مقابل شده است . قبل بر اين در شروع ماه محکمه جرايم جنگي هيگ دو تن از صا’بمنصبان نظامي سربي را بخاطر نقش شان در قتل عام هزار ها تن از مسلمانها در محدوده سريبنيچاي بوسنيا به جزا محکوم کرد.

XS
SM
MD
LG