لینک های دسترسی

اظهارات صدراعظم موقت عراق در فرجام انتخابات  ملي آنکشور  - 2005-01-31


ايياد علاوي صدراعظم موقت عراق ميگويد اشتراک وسيع مردم درانتخابات ملي عراق کساني را که در پي حصول قدرت ازر اه تشدد اند شکست داده است . اعلاوي از مردم عراق خواستار همکاري براي صلح شد. علاوي، که امروز دوشنبه خطاب به ملت عراق سخنراني مي کرد ، از همه عراقي ها و از آنهائيکه راي دادند و يا ندادند تقاضا کرد اختلافات شانرابيک سو نهند و درامر اعمار نظام نوين سياسي کشورشان همکاري کنند. علاوي در تبصره هائيکه امروز دوشنبه در ساسر جهان پخش شد ، از طريق ترجمان گفت شرکت وسيع مردم درانتخابات تاريخي روز يکشنبه بدان معني است که » دهشت افگنان اکنون ميدانند نمي توانند برنده شوند . « صدراعظم اعراق اظهار کرد حکومت موقت او ، تا فرصتيکه اسامبله ملي تازه انتخاب شده عراق يک زعامت تازه را برگزيند ، نقش رهبري خودراايفا خواهد کرد . علاوي قول داد سعي خواهدکرد جميع گروه ها را به شموليت در حکومت تازه عراق ترغيب کند . تا کنون در مورد ترکيب اسامبله تازه انتخاب شده ۲۷۵ عضوي عراق اطلاعي داده نشده است . مامورين انتخاباتي انتظاردارند يک هفته را صرف جمع آوري نتايج آراي مردم کنند که از سال ۱۹۵ث يا نيم قرن پيش نخستين در نوع اش بوده است . کرده ها در شمال عراق و و اکثريت شيعه در جنوب به تتداد زيادراي دادند . در ساحات سني ها واقع در مکرکز عراق شرکت مردمدر انتخابات کک بود و و امابيشتر از حدي بود که پيش بيني مي شد .

XS
SM
MD
LG