لینک های دسترسی

پشتيباني  ايالات  متحده از تعقيب  قانوني  مظالم  در دارفور  - 2005-02-01


يک ديپلومات ايالات متحده ميگويد واشنگتن از تقاضا ملل متحد براي وارد کردن اتهامات جنائي عليه آنانيکه مظنون به مظالم در منطقه دارفور درغرب سودان هستند ، پشتيباني ميکند. خانم آن پيتر سن کفيل نماينده ايالات متحده در ملل متحد ميگويد مسؤل دانستن مرتکبين اين مظالم ختمي است. او ميگويد مامورين راه هاي متعددي را براي تامين عدالت در اين معضله که تقريباً دو سال دوام نمود تحت مطالعه دارند. ولي واشنگتن هم اکنون نمخالفت خود را با ديوان حکومت رئيس جمهور بُش ميگويد اين ديوان را برسميت نمي شناسد و ميگويد از آن براي تعقيب هاي قانوني عساکر امريکائي با انگيزه هاي سياسي استفاده خواهد. بعضي از ديپلوماتهاي ايالات متحده ابراز نظر کرده اند که قضيه دارفور به يک ديوان جديد در تانزانيا راجع شود که براي محاکمه مظنونين نسل کشي سال ۱۹۹۴ در روندا تاسيس شده است.

XS
SM
MD
LG