لینک های دسترسی

سودان ميگويد  گزارش  ملل  متحد  حکومت آنکشور را  از اتهام نسل کشي بري الزمه ساخته است - 2005-02-01


سودان ميگويد گزارش ملل متحد حکومت اين کشور را از هر گونه اتهامات نسل کشي در منطقه دار فور که ايالات متحده و دفاتر امدادي وارد کرده بودند بري الزمه ميسازد. حسن عابدين سفير سودان در برتانيه به راديو برتانيه گفت حکومت او از هيات منصفه خاصي که براي تحقيق بر ادعا هاي نسل کشي تعين شده بود سپاسگزار است وعلاوه داشت که چنين اعمالي در سودان ارتکاب نگرديده است. گزارش ملل متحد خشونتها در منطقه دارفور را نسل نکشي نخوانده است. ولي همچنان گفته است حکومت سودان و مليشه هاي عرب اين حکومت با کشتار ، شکنجه و تجاوزات جنسي بر ملکي ها و تخريب دهکده ها جناياتي را عليه بشريت مرتبک گرديده است. اين گزارش ارجاع اين قضيه را به محکمه بين المللي رسيدگي به جنايات در هاگ سفارش کرده است. گزارش توسط کميسوين خاصي تحرير شده که کوفي عنان منشي عمومي ملل متحد ععين کرده بود. اينگزارش همچنان شواهد معتبري بدست آورده که گروه هاي شورشي محلي بشمول اردوي آزاديبخش سودان نيز مسؤل يک سلسله تخلفات از قانون بين المللي هستند که معادل جنيات جنگي بوده ميتواند.

XS
SM
MD
LG