لینک های دسترسی

وضع خراب جوي مانع جستجو براي سرنشينان طياره کام اير گرديده است. - 2005-02-06


غبار، برودت زير صفر و تا دو متر برف در روي زمين مانع رسيدن هليکوپترهاي ناتو و عسکر افغاني به لاشi طيارi مسافربر افغانستان ميشود که هفتi گذشته به کوه تصادم کرد.

بيم آن ميرود که همi ۱۰۴ سرنشين طيارi بوئنگ ۷۳۷ خط هوائي کام اير در سانحi روز پنجشنبه هلاک شده باشند. اگر مرگ آنها تائيد گردد اين بدترين سانحi هوائي در تاريخ افغانستان خواهد بود.

سفارت ايالات متحده در کابل مراتب تاسف و تاثر عميق خود را بخاطر تلفات ابراز داشته است. زلمي خليل زاد سفير ايالات متحده در کابل گفت در جملi ۱۰۴ نفري که هلاک شدند ابتاع امريکا قرار دارند که جهت کمک براي اعمار يک افغانستان بهتر آمده بودند.

طياره حين تقرب بکابل در راi سفر از هرات از صفحi رادار ناپديد شد.

XS
SM
MD
LG