لینک های دسترسی

عدم مؤفقيت در بدست آوردن  اجساد  ناشي  از سقوط  طياره در افغانستان در اثر  خرابي  وضع هوا - 2005-02-08


خرابي وضع هوار بار ديگر مساعي را براي بدست آوردن اجساد از لاشه طياره خط هوائي کام افغان که روز پنجشنبه در نزديکي کابل سقوط نمود، متوقف ساخته است. تيم هاي نجات ناتو براي اولين بار ديروز دو شنبه توسط هلي کوپتر به محل سقوط طياره رسيد و بقاياي اجساد را مشاهده کرد ولي علامتي ديده نشده که نشان بدهد کسي از جمله يکصد و چهار سر نشين اين طياره نجات يافته باشد. اما اين تيم ها نتوانست دو باره به نسبت خرابي وضع هوا و برودت و دمه و غبار در محل سقوط به اين ساحه بر گردد. مامورين افغانستان عقيده دارند که تمام نود و ش مسافر و هشت عمله طياره در آنچه که بد ترين فاجعه هوائي در افغانستان خواهد بود از بين رفته اند. آنها ميگويند هفته ها را دربر خواهد گرفت تا تمام اجساد جمع آوري شود. اين طياره توسط شرکت خصوصي کام افغان پرواز داده ميشد به ميدان هوائي کابل نزديک ميشد که از پرده رادار نا پديد شد.

XS
SM
MD
LG