لینک های دسترسی

Breaking News

انتظار  رهبران عراق براي تشکيل يک اسامبله ملي  جديد در عراق - 2005-02-14


رهبران عراق متوقع اند ، بدنبال اعلام رسمي نتايج انتخابات ملي ماه ، قبل يک شوراي ملي جديد را تشکيل بدهند . اتحاديه متحد عراقي که يک انتلاف از گروه هاي شيعه است ، بزروگترين بخش آرا را بدست آورد وفقط نتوانست يک اکثريت قاطع آرا داده شده را کمائي کند . کميبسيون انتحاباتي عراق ميگويد يک اهتلاف کردي برهبري » جلال طلباني« بدرجه دوم موفق شد و ۲۵ درصد آرا را بدست آورد. ايياد علاوي صدراعظم موقت حکومت عراق ، ومتحدين آن بدرجه سوم قرار گرفتند و توانستند ۱۴ درصد آرا را کمائي کند. مقا مات دربغداد ميگويند نتايج انتخابات اعلام شدهروز يکشنبه اگر تا سه روزمورداعتراض قرارنگيرد رسماً تصديق و تائييد خواهد شد . بيش از هشت ميليون عراقي درانتخابات ماه پيش در عراق شرکت کردند امااز جانب اعضاي جامعه اقليت سني در عراق ، که در عهد صدام بر کشور مسلط بودند، تعداد بسيار قليبل مردم راي دادند . رئيس جمهور بش ميگويد انتخابات عراق آن کشور را در مسير ديوکراسي قرار داد . در انکشافات ديگر افراد مسلح دو تن از صاحبمنصبان عراقي و يک عسکر را به روز يکشنبه به ضرب گلوله بقتل رسانيدند . قتل آنها در جريان يک تصادم در شمال غرب بغداد دست داد . سه عسکرامريکائي هنگامي وفات کردند که عراده »همويي« شان بيک کانال در نزديکي بلاد افتاد . يک امريکائي ديگر طي يک حمله بر يک پايگاه نظامي در نزديکي سمارا کشته شد .

XS
SM
MD
LG