لینک های دسترسی

مقرري صدراعظمان سابق در  کابينه شاه نيپال  - 2005-02-14


شاه نيپال دو تن از صدراعظمان سابق نيبپال را به عضويت در کابينه خود مقرر کرده است . اين دو نفر) کري تينندي بيستا و تولسي گيري ( ده ها سال قبل در جريان سلطنت مطلقه نيپال بتناوب بعنوان صدراعظم نيپال ايفاي وظيغه کردند. شاه نيپال امروزدوشنبه آندورا به حيث روساي کابينه خود، که بايد مستقيماً در تحت اوامراو خدمت کنند ، مقرر کرد . اين اقدام دوهفته بعد از آن صورت گرفت که گينانندرا ، شاه نيپال ، حکومت شاهي مشروطه را عزل کرد و بعد يک حالت اضطراررا در کشوراعلام نمود ،. شورشيان مائويست در احتجاج بمقابل غضب قدرت توسط شاه نيپال يک محاصره و سد بندي سرتاسري را در کشوراعلام کردند. شورشيان مائويستي نيپال پيوسته حاضر نيستند داخل مذاکره صلح باحکومت نيپال گردند وميگويند محاصره وسدبندي نيپال تا هنگامي ادامه خواهد يافت که شاه نيپال اعمال و اقدامات سياسي اش را تغييربدهد . معهذا قواي امنيتي نيپال درکتمندو امروز از لاري ها و بس ها حراست و پا سباني مي کنند که در سرپيچي از سد کاري هاي ماويست ها ويسيت هامسافرينرا انتقالداده و مواد سوخت و تجهيزاترا وارد پايتخت ساخته اند . .

XS
SM
MD
LG