لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات وزير خارجه  بريتانيا درباره پاکستان - 2005-02-14


ژک سترا ، وزير خارجه بريتانيا ميگويد کشور اش بر طرز رسيدگي پاکستان به افتضاح تکثير و انتشار ذروي که در آن ساينس دان برجسته پاکستاني . عبدللقدير خان ، دست داشته ، کاملاً اعتماد دارد . خان اعتراف کرده است که تکنولوژي حساس زروي را به به ايران .، ليبيا و کوريا ي شمالي فروخته است . پاکستان ميگويد شبکه بازارسياه خان کاملاً مسدود شده اما مصرانه ميگويد اجازه نخواهدداد ازخان خارجي ها بشمول اداره مواظب از تکثير و انتشار مواد و اسلحه ذروي ملل متحد سوال کنند . . سترا اين اظهاراتر ا بعد از گفت و شنود هاي گسترده خود در اسلام آباد با رئيس جم هور پرويز مشرف ، شوکت عزيز صدراعظم و خرسيد کسوري ، وزير خارجه پاکستان که امروزدوشنبه بوقت مح ل بعمل آمد ، ابراز کرد . وزير خارجه بريتانيا در شروع مسافرت اش به چند کشورآسيائي وارد اسلام آبادشده است . آنها همچنان بر موضووعات شامل مبرزه برظددهشت افگني ، مساعي جاريصلح بين هند و پاکستان وهمچنان بنبست جاري در موضوع پروگرام زروي ايران مذاکره کردند .

XS
SM
MD
LG