لینک های دسترسی

Breaking News

زندگي نامه  مختصر هراري - 2005-02-14


رفيق هراري صدراعظم سابق لبنان و مرد ميلياردر، که عمليات اعمار مجدد بيروت را دربعد از جنگ داخلي لبنان مواظبت کرد، امروز به عمر ۶۰ سالگي در حادثه انفجاربم در بيروت کشته شد . هراري در ۱۹۹۲ ، يعني دو سال بعد از آنکه بدنبال جنگ هاي داخلي پانزده ساله لبنان براي دو سال تمام خوشبيني در لبنان گسترش يافته بود ، به مقام صدارت ح کشور اش نايل شد و پروژه ها ي عظيم اعمار مجدد را در پيش گرفت معهذا از مساعي سور يه براي کنترول اوضاع سياسي در لبنان حمک ايت نشانداد . هراري در حاليکه پيوسته متهم به فساد اداريمي شد ، وسيعاً بخاطر بشر دوستي اش شهرت داشت . گفته مي شود رفيق هراري پول مصرف تحصيلي ۳۰ هزار محصل لبناني را تهيه ديده و ده ها ميليون دالر را از حساب شخصي خود به موسسات خيريه لبنان داده است . رفدق هراري در سال ۱۹۹۸ حکومت را ترک گفت و بارديگردر سال ۲۰۰ به حيث صدراعظم زمام اموررا را بدست گرفت تا آنکه بارديگر درا واخر ۲۰۰۴ مقام اش را بخاطراينکه پارلمان طرفدار سوريه لبنان دوره رياست جمهوري »ايمييل لهوود « ، رئيس جمهو ر سوريه را که يک رقيب سياسي اوبود و از سوريه طرفداري نشان ميداد تمديد کرد ، از عهده خود بارديگر کناره گيري کرد .

XS
SM
MD
LG