لینک های دسترسی

Breaking News

قتل رفيق هراري صدراعظم سابق  لبنان در بيروت - 2005-02-14


رفيق هراري صدراعظم سابق لبنان در يک حادثه مهيب انفجار بم در بيروت بقتل ر سيد . دست کم نه تن بشمول چندين تن از محافظين شخصي او در اين انفجار که در ناحيه ساحلي بيروت رخ داد کشته شده اند . وزير سابق اقتصاد او» باسيل فوليهان « که او نيز در داخل يکي از موتر هاي مشايعت کننده هراري بود« شديداً زخمي شده است . تا کنون مسئوليت اين واقعه درا کسي ادعا نکرده است . يک سخنگوي رياست جمهوري لبنان ميگويد مامورين ارشد نظامي و ملکي لبنان در يک جلسه اضصراي کابينه لبنان شرکت کرده اند . ژک شيرک ، رئيس جمهورر فرانسه ، خواستار يک تحقق بين لمللي بر اين حادثه شده و بشدت اين کشتاررا محکوم کرده است . قصرسفيد قتل هاي بعمل آمده را تقبيح نموده و از سوريه مکرر خواسته است به حضور نظامي خود در لبنان خاتمه بدهد . انفجاربم رويکار هاي عمارات محلل بيروترا از بين برده و به هوتل مشهور ين جارج شديداً صدمه زده است . فام و تصاوير تيليوزيوني صحنه انفجاررا که پوشيده از مخروبه و موتر هاي آتش گرفته قات شده است نشان ميدهد .

XS
SM
MD
LG