لینک های دسترسی

رئيس  :CIA  تندروان اسلامي، کورياي شمال و ايران در صدر فهرست تهديدها عليه ايالات متحده هستند. - 2005-02-17


رئيس اداره استخبارات مرکزي اايلات متحده يعني سي آي اي ميگويد تندروان اسلامي، کورياي شمالي و ايران در صدر تهديد هائي قرار دارند که متوجه ايالات متحده است. پورتر گاس ديروز طي گواهي در محضر کميته استخبارات مجلس سنا گفت باوجود پيشرفت هاي ايلات متحده و متحدين آن در سرکوبي گروه هاي دهشت افگني القاعده هنوز هم يک تهديد است. او گفت القاعده و ساير گروه هاي مرتبط به آن کوشش خواهند کرد تا از اسلحه تخريب و تاثير جمعي استفاده کنند. پورتر گاس در مورد قابليت راکت کورياي شمالي اظهار نگراني کرده ميگويد ممکن است پيونگ يانگ پرتاب هاي آزمايشي را کت ها را بشمول راکت برد طويل قابليت حمله بر ايالات متحده را بزودي از سرگيرد. او گفت ادارات استخباراتي ايالات متحده معتقدند که پيونگ يانگ پروگرام هاي فعال اسلحه کيمياوي و بيولوژيکي دارد. پورتر گاس گفت ايران بتوليد راکت هاي قاره پيماي برد طويل مصمم است و از پروگرام توليد اسلحه ذروي منصرف نميشود.

XS
SM
MD
LG