لینک های دسترسی

ايالات متحده تعداد مربيان نظامي را براي اردوي ملي افغانستان دو برابر ساخت. - 2005-02-20


قواي نظامي ايالات متحده در افغانستان ميگويد تعداد مربيان نظامي امريکا را در داخل اردوي ملي افغانستان تقريباً دو برابر ساخته است. جگرن ارک بلوم، يک نطاق ايالات متحده امروز در کابل بخبرنگاران گفت در حدود ۲۸۰ عسکر گارد ملي ايالات متحده بروزهاي جمعه و شنبه به افغانستان مواصلت کردند تا بحيث مربيان تاکتيکي خدمت کنند. نطاق گفت اين دسته جديد به تقريباً ۳۰۰ عسکر ديگر ايالات متحده مي پيوندد که قبلاً در واحدهاي افغاني اي جاگزين شده اند که تعليمات اساسي را قبلاً تکميل نموده اند. او گفت تشکيل اردوي جديد ملي افغانستان سريعتر از توقع پيش ميرود و قرار است قواي ۴۳ هزار نفري تا دسمبر ۲۰۰۶، يعني چندين ماه قبل از مدت معينه آماده باشد. اردوي ملي افغانستان در حال حاضر در حدود ۲۰ هزار عسکر محارب دارد.

XS
SM
MD
LG