لینک های دسترسی

نجات يک زن سالخورده از زير برف  در کشمير هند . - 2005-02-21


عساکر هندي يک زن ۶۵ ساله را از زير برف برون کشيده اند که بدنبال يکم تعداد برف کوج ها در کشمير دروز هاي اخير از دو روز بدين سو زير برف شده بود . صاحبمنصبان اردو ميگويند عمله نجات اين خانم بنام ) حنيفه بيگم( را امروز از خانه تخريب شده اش در زير برف برون کشيدند و و اورا تحت معالجه طبي قرارداده اند. مقامات ميگويند در برفباري هاي شديدي که از تقريباً بيست سال بدين سو سابقه ندارد ، از روز جمعه ببعد دست کم ۵۸ تن در کشمير هند هلاک شده و يک هزار منزل مسکوني صدمه ديده اند . امروزيک لغز گلو برف بر دود هکده واقعدر نزديک يک تونل کوهي واقع در ۱۰۰ کسيلومتري سرنگر پايتخت زمستاني کشمير هند دست کم ۱۶ تنرا هلاک ساخت .ده ها تن مفقود الاثر شده اند . ادوي هند بعد از جمع شدن چندين متر برف در ساحه درروز هاي اخير يک سيستم هشداريه را در سري نگر نصب کرده است .

XS
SM
MD
LG