لینک های دسترسی

Breaking News

نتايج اوليه انتخابات  پارلماني قرغزستان - 2005-02-28


نتايج اوليه انتخابات پارلما ني قرغزستان نشان ميدهد که حيدر ، فرزند عسکر اقايف رئيس جمهور قرغزستان موفق به اخذ يک کرسي در پارلمان آن کشور شده است . اين تازه وارد د در صحنه سياسيات قرغزستان از جمله دست کم ۲۸ برنده قاطع انتخابات روز دوشنبه براي پارلمان داراي ۷۵ کرسي است که موفقيت قاطع شانرا نشان داده اند . صاحبان بسياري از کرسي هاي ديگر پارلماني ، نظر به عدم موفقيت داوطلبان در حصول ۵۱ درصد لازم آرا ، اينک بعداز انجام انتخابات دور ثاني تعين خو اهند شد . مامورين انتخاباتي قرغزستان امروز دوشنبه اعلام کردند که انتخابات بعمل آمده منصفانه و با اعتبار بوده است . گروه هاي مخالف اين ادعارا قبول ندارند و حتي قبل از آغاز انتخابات روزيکشنبه اين کشوراتحادشوري سابق شکايت کرده بودند که محاکم قرغزستان نام چندين داوطلب را از لست نام براي مبارزه انتحاباتي حذف کرده و حکومت در مطبوعتات آزاد دست بازي کرده است . ناظرين ، انتخابات پارلماني قرغزستان را يک منادي انتخابات رياست جمهوري آن کشور در ماه اکتوبر مي خوانند . عسکر اقايف رئيس جمهور قرغزستان بروز يکشنبه گفت قانون اساسي را ، براي اينکه بوي اجازه بدهد براي بارسو م خودرا يرياست جمهوري قرغزستان نامزد کند، تعديل نخواهد کرد .

XS
SM
MD
LG