لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات متناقص کورياي شمالي و جنوبي در باره حادثه  تير اندازي  درسرحد دو کشور - 2005-03-01


پيونگ يانگ مي گويد عساکر کورياي جنوبي شام روز دو شنبه هفته قبل با ماشيندار به سمت کورياي شمالي حوزه غير نظامي بين دو ک وريا گلوله باري کرده محافظبن سرحدي را که در سرحد گزمه ميدادند به خطرانداختند . آژانس رسمي خبري کورياي شمالي ميگويد اين واقعه ثابت ميسازد سيول قاط عانه سعي مي کند روا ط بين دو کوريا را وخيم سازد . مامورين نظامي کورياي جنوبي ميگو يند يک عسکر هنگامي که قبضه تفنگ اش را معاينه مي کرد اتفاقاً يک گلوله را به سمت ديگر سرحد شليک کرد . . مامورين نظامي کورياي جنوبي ميگويند عساکر براي مطلع ساختن فوري کورياي شمالي از آنچه اتفاق افتاده بود از بلندگويان استفاده کردند ، اما از جانب مقابل پاسخي نشنيدند . چون دو کوريا بجاي موافقه نامه متارکه اي امضا شده شان در سال ۱۹۵۳ کدام معاهده رسمي صلح را امضا نکرده اند از نظر تخنيکي هنوزبا همديگر در جنگ اند .

XS
SM
MD
LG