لینک های دسترسی

تعهدات محمود عباس در کانفرانس لندن - 2005-03-01


محمد عباس رئيس اداره خود مختارفلسطيني ها تعهد سپرد ه که منحيث جز از سعي براي شروع مجدد عمليه صلح با اسرائيل قواي امنيتي خودرا اصلاح خواهد ساخت. عباس اين تعهد را امروز سه شنبه در کانفرانس منعقده نمايندگان ۲۳ کشور و موسسات کمک دهنده به اداره فلسطيني ها ، که به اهتمام بريتانيا در لندن ترتيب و تنطيم يافته است ، اظهارکرد . مسوده بيانيه نهائي شامل تعهد عباس مبني بر برچيدن گروه هاي تندرو فلسطيني و اختتام حملات بر اهداف اسرائيلي مي گردد. محمود عباس همچنان وعده داده است ده قوه امنيتي رقيب فلسطيني را با همديگر مزج و تحکيم ۰ خواهد بخشد. در مقابل کشور هاي کمک دهنده قولداده اند به دس نتگاه امنيتي فلسطيني ها کمک مالي کنند و بعد از خروج تا قلين يهود ازباريکه غزه در اواخرسال جاري ، اعمار مجدد آنرا رشد دهند . توني بلير صدرااظم بريتانيا در بيانيه افتتاحيه کانفرانس گفت پايان بخشيدن به جنگ ونزاع در بين اسرائيل وفلسطيني ها عاجلترين چالش سياسي جهان است . او همچنان اظهار کرد حکوماتيکه نمايدنگان شان در اين کانفرانس شرکت دارند درتعهدشان مبني برکمک به اسرائيل و فلسطيني ها متحد مي باشند .

XS
SM
MD
LG